Hotline: (+84) 916 311 408 - (+84) 2396 288 226| Email: info@nepxua.com
Chúng tôi là ai và tại sao Nếp Xưa có sự khác biệt?
 
CIRUM có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với trên 19 các cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam và với các nước trong tiểu vùng Mekong trong những năm gần đây. Các vấn đề Trung tâm CIRUM quan tâm là quyền tiếp cận, quản lý và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất, rừng, tôn trọng luật tục, kiến thức và tri thức bản địa, và những giá trị văn hoá truyền thống của các cộng đồng sống phụ thuộc vào đất, rừng.
 
Nếp Xưa là một chiến lược mới hướng tới một doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển bền vững. Nếp Xưa tôn trọng giá trị văn hóa dân tộc và coi đây là nguyên tắc hàng đầu trong việc xây dựng chiến lược Nếp Xưa. Chúng tôi hợp tác với các đối tác là các cộng đồng bản địa và các doanh nghiệp xã hội để thiết kế và cung cấp các chương trình trải nghiệm sinh thái – văn hoá, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu con người và đóng góp thu nhập tốt hơn cho cộng đồng.

Tại sao chọn chúng tôi?
Đối với các doanh nghiệp xã hội: Chúng tôi có thể kết nối bạn với các cộng đồng dân tộc thiểu số mang đậm bản sắc văn hoá gắn với tài nguyên đất, rừng. Chúng tôi có thể hỗ trợ làm việc, đàm phán và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với các chương trình trải nghiệm sinh thái - văn hóa bản địa.
Đối với các cộng đồng & các tổ chức: Chúng tôi có thể tư vấn phương pháp luận xây dựng và phát triển chiến lược tạo thu nhập từ văn hoá gắn với tài nguyên thiên nhiên của địa phương, đáp ứng nhu cầu khách hàng và tôn vinh nét đẹp của cộng đồng bản địa.
Đối với những người muốn học và hiểu về cách sống dựa vào sinh thái: Thông qua các đối tác liên minh của CIRUM, chúng tôi mang tới những trải nghiệm sinh thái - văn hóa tốt nhất và độc đáo nhất tại Việt Nam.

Tầm nhìn của chúng tôi:
Một xã hội bền vững tôn vinh những giá trị tri thức bản địa và con người bản địa.

Sứ mệnh của chúng tôi:
Góp phần đảm bảo sinh kế và thu nhập bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số và các tổ chức hợp tác của họ

Chiến lược của chúng tôi:
Chúng tôi hợp tác với các cộng đồng và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có đạo đức để cùng nhau xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.
Chúng tôi là đối tác lâu năm của các cộng đồng dân tộc thiểu số, nên chúng tôi hiểu các kiến thức, kỹ năng mà họ cần để có thể điều hành các doanh nghiệp sinh thái của chính họ.