Hotline: (+84) 916 311 408 - (+84) 2396 288 226| Email: info@nepxua.com

Năm 2020, Nếp Xưa hợp tác làm việc với một đối tác điều hành du lịch có trách nhiệm xã hội để cùng xây dựng và phát triển một mô hình Du lịch dựa vào cộng đồng (CBT) kiểu mới. Mô hình này sẽ được lựa chọn từ các cộng đồng dân tộc thiểu số mà chúng tôi đã từng hỗ trợ và tư vấn triển khai các hoạt động phát triển cộng đồng dựa vào các giá trị văn hoá bản địa và quyền quản lý, sử dụng tài nguyên đất rừng trên cơ sở tôn trọng luật tục. Chúng tôi hướng đến xây dựng mô hình hợp tác phát triển Du lịch dựa vào cộng đồng tốt nhất tại Việt Nam 

Các tour trải nghiệm tại Du lịch dựa vào cộng đồng